top of page

Torsdagens Fria Föredrag
Palissad Väst & Syd

Jämlik Hälsa i Praktiken – ett exempel på ett hälsopromotionsprogram i Lindängen

 

Programmets övergripande syfte är att utveckla ett annorlunda och innovativt approach inom hälsopromotion, där forskare tillsammans med medborgare och aktörer från olika samhällssektorer samskapar, utvecklar och utvärderar olika hälsopromotiva interventioner direkt i människors vardagsliv i deras bostadsområden för att minska ojämlikheter i hälsa.

 

Programmet tar utgångspunkt i en av Malmö Universitets redan etablerade C ommunity-Based Participatory Research (CBPR) approach där olika målgrupper och interventioner identifieras i en penta-helix-modell och där medborgare och forskare samarbetar med både privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer i en medborgardriven process där hälsopromotiva CBPR-interventioner etableras och utvärderas systematiskt i olika nätverk.

 

Programmets skapar en social infrastruktur för ett annorlunda arbetssätt där nya metoder utvecklas för ett kapacitetsbyggande i samhället där medborgaren står i centrum för en mer hållbar samhällsutveckling, och genererar nya och hållbara lösningar över tid för att förbättra hälsan och förändra levnadsvanor hos risk-grupper i befolkningen.

 

Margareta Rämgård, docent & Anders Kottorp, professor
Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet

 

Digitalisering och eHälsa

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården pågår för fullt, men andelen läkare som deltar aktivt i arbetet är fortfarande alldeles för lågt. Detta är anmärkningsvärt då det är läkarnas framtida arbetsmiljö och arbetssituation som i grunden förändras. Det handlar om att förstå och kunna möta både möjligheter och utmaningar, men då krävs grundläggande förståelse för hälsoinformatik, hälsodata och artificiell intelligens samt insikter i etiska och juridiska spörsmål.

I detta föredrag gör vi en kortfattad översikt över området samt rekommenderar vidare läsning och utbildningsmöjligheter. Vi informerar också om Svensk Förening för Medicinsk Informatik, SFMI, en medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet.”

Evalill Nilsson, docent, universitetslektor, eHälsoinstitutet, Inst för medicin och optometri, Linnéuniversitetet
Ledamot i eHälsokommittén, Svenska Läkaresällskapet

Therese Varre Almesjö - mer info kommer snart!

Lukas Saari - mer info kommer snart!

Kloka kliniska val i praktiken

Som enhetsansvarig läkare på akutmottagningen i Malmö, en av Sveriges största akutmottagningar, är det Christians uppgift att se till att så många patienter som möjligt får rätt vård, i rätt tid och på rätt plats/enhet. Allt ska ske enligt Kloka Kliniska Val, gällande lokala PM, specialitetens riktlinjer inkl nationella vårdprogram och behandlingsrekommendationer – samt i samarbete med patienten. Hur balanserar man den uppgiften? Hur gör vi precis det patienten behöver, inte för mycket, inte för lite. Ibland önskar läkaren att göra insatser som egentligen inte gynnar patienten, ibland är det patienten som har önskemål som inte är kliniskt relevanta. Hur balanseras patientens delaktighet mot läkarens kliniska ansvar att träffa rätt beslut i svåra situationer?

Christian Engvall, Specialist i akutsjukvård och anestesi/intensivvård, Skånes universitetssjukhus. 

Sjukhus hemma
 

Uppskattas av läkarna och älskas av patienterna. Pilotprojektet rullades ut i juni 2021 på Skånes Universitets Sjukhus i Malmö. Det är ett kostnadseffektivt sätt att behandla svårt sjuka patienter i sitt eget hem. Hannes Hartman, Sektionschef och överläkare på verksamhetsområde Akutsjukvård och Internmedicin, SUS, berättar om erfarenheterna av arbetssättet som nu är en permanentad och viktig vårdform i både Lund och Malmö.

Hannes Hartman

Ola Bergstrand - mer info kommer snart!

Hur är det att jobba i Mobila team närsjukvård?

 

Mobila team närsjukvård ligger organisatoriskt under Primärvården Skåne som är Region Skånes offentliga primärvård.


Mobila team närsjukvård kommer fullt utbyggt under 2024, att utgå från nio geografiska orter och tillsammans täcka in alla Skånes 33 kommuner.


Teamen har en samordnande roll där man bedömer, planerar, ordinerar och utför olika insatser hos sköra och sjuka patienter under en kortare eller längre period. Detta innebär att patienten kan vistas i hemmet och endast i de fall där det av medicinska skäl är nödvändigt vistas på sjukhus.

Teamet samarbetar med kommunerna, privata och offentliga vårdcentraler, Palliativ vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet), upphandlad läkarbil, ambulans och sjukhus. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, kurator och medicinsk sekreterare. Ytterligare kompetenser såsom fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare knyts i samverkan med respektive kommun till teamet utifrån patientens behov.

Susana Sjökvist

EKG kan vara roligt
Peter Hammarlund - mer info kommer snart!​​​​

Zainab Jones - mer info kommer snart!

bottom of page