top of page

Kurs/fortbildning: Kommunikation med patient/anhörig

Kursen är nu fulltecknad!

 

Delmål: B1 för ST2015 eller STb1 för ST2021. 

 

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de särskilt utmanande samtalen som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter och deras närstående. 

 

Ämnen som berörs är bland annat att ge svåra besked, hur man kan skapa delaktighet i patientmötet, hantera konflikter, att prata med barn och deras föräldrar, metoder för att stödja patienter att hantera en förändrad livssituation, tolksamtal och närståendes roll. 

Kursen innehåller 1 heldags arbete på distans i FSL’s digitala kursplattform, där det ingår spännande förberedelsematerial samt tester. Den digitala dagen gör du på egen hand på valfri tid under september månad. 

 

Kursen fortsätter med 1 heldag fysisk träff på FSL kongress 26/9 2023 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och grupparbete. 

Kursintyg/Fortbildningsintyg lämnas ut efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Du som är ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, Specialist i Allmänmedicin, Vårdcentralen Husensjö, Region Skåne. Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum (Region Skåne).

 

Referenser: 

 • ST Boken (red Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort), Studentlitteratur, 2015. Kapitel 15, Kommunikationskompetens – att skifta perspektiv, sid 247-275.

 • Communicating with seriously ill patients. Balancing honesty with empathy and hope (Back A, Arnold. R, Tulsky, J.), Cambridge University Press, 2009.

 • Textbook of palliative care communication (red Wittenberg, E.), Oxford University Press, 2015. 

 • Empati: teoretiska och praktiska perspektiv (red Bohlin, H. & Eklund, J. red), Studentlitteratur, 2013.

 • Empati: att förstå andra människors känslor. (2., [uppdaterade och utök.] utg.) (Holm, U.), Natur och kultur, 2001.

 • Skills for communicating with Patients (Silverman, J. Kurtz, S. & Draper, J.), Radcliffe Publishing Ltd, 2008.

 • Patientsamtalet. Handbok i mötet mellan läkare och patient (Larsen, J-H), Studentlitteratur, 2015.

 • Att leva med smärta: ACT som livsstrategi (R Wicksell), Natur och kultur, 2014.

 • Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: Att hjälpa människor att ändra beteende (William R Miller, Stephen Rollnick, Christopher C Butler), Studentlitteratur, 2009.

 • Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams (Emma Frans) Volante, 2017.

Programpunkter:

 • Välkommen & Introduktion

Viveca Missler Dahlqvist, kursledare

 • Att ge svåra besked

Anders Danielsson och Mattias Tranberg, Palliativt utvecklingscentrum

 • Att anpassa sin kommunikationsstil till patienten

Anders Danielsson och Mattias Tranberg, Palliativt utvecklingscentrum

 • Praktiskt seminarium - rollspel

Anders Danielsson och Mattias Tranberg, Palliativt utvecklingscentrum
Viveca Missler Dahlqvist, kursledare
Med flera seminarieledare

 • Konflikter i patientmötet
  Johan Parnfelt, Läkare akutmedicin, Helsingborgs Lasarett

bottom of page