top of page

Introduktionskurs i ledarskap - ges enbart på kongressen

Delmål a1 enligt ST2015 och delmål STa5 enligt ST2021.

Varför ska du välja denna kurs:

Denna kurs ska ge dig olika verktyg du kan använda om du en dag tar en ledande roll inom hälso-sjukvården. Kursen kan inte vara absolut heltäckande inom ämnet ledarskap/handledning, men vår förhoppning är att den ger mersmak. Den ska inspirera dig så du får lust att söka mer information om ämnet och gärna söka ett chefs- eller ledarskapsprogram eller gå fördjupande kurser.

För att kunna leda andra behöver du olika kompetenser: att lära dig hur du kommunicerar tydligt som ledare, hur du formar och vårdar kulturer på arbetsplatsen, hur du håller effektiva möten, hur du presenterar idéer och annan info så budskapet når fram. Du får kunskap om gruppdynamik, så du bättre kan förstå och hjälpa den grupp du ska vara ledare för. Slutligen kommer du att få en inblick i hur du kan planera vårdarbetet för bäst nyttjande av resurserna. Som vetenskapliga referenser för kursinnehållet kan nämnas forskning inom gruppdynamik (t ex Susan Wheelan) samt forskning om möteskulturer (t ex Rogelberg et al). Kursen gästas också av ledarskaps-forskaren Louise Bringselius. Liksom tidigare år siktar kursen även på att förmedla handfasta, beprövade erfarenheter från våra föreläsare. Vi hoppas du kommer att uppfatta flera av kursens föreläsare som bra förebilder och att kursen ska inspirera dig till att göra chefskarriär som läkare.


Du som är ST i Region Skåne har efteråt möjlighet att fortsätta med kursen “Fördjupningskurs i ledarskap” som är en spännande fortsättning av FSL kursen.

Ämnen för den digitala delen: 

  • Gruppdynamik, kulturer på arbetsplatsen 

  • Effektiva möten, strategisk kommunikation 

  • Ledarskapsstil

  • ​Presentationsteknik

 

Ämnen för den fysiska delen på kongressen:

Tillitsbaserat ledarskap - Louise Bringselius, förvaltningsforskare, docent vid Lunds Universitet.

Produktionsstyrning i vården - Ritva Rosenbeck, M.Sc., PhD, Flowistics samt Högskolan i Väst.

Praktisk ledarskap i vårdens vardag - Naomi Clyne, överläkare, docent vid Lunds Universitet, tidigare verksamhetschef på SUS.

Chefsdilemman - Eva Lindelöf, Malin Krantz båda ledarskaps kursledare samt HR-konsulter från Region Skåne.


Du kan välja att lyssna fritt på kursens föredrag på kongressen och erhålla ett fortbildningsintyg. Du kan också välja att gå hela kursen och uppnå kursintyg.

Kursledare: Christina Christoffersen, Bitr. Överläkare Skånes universitetssjukhus, President FSL, Enheten HSS, Region Skåne.

Kurskoncept: Kursen består av en digital dag plus en fysisk dag. Den digitala delen gör du på egen hand på valfri tid under september månad INNAN kongressen - glöm inte att få tid avbokad i ditt schema. Kursen fortsätter med en heldag fysisk träff på FSL kongress 24/9 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och grupparbete. Kursintyg/Fortbildningsintyg lämnas ut efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering. Deadline 30. september. Du som är BT/ST kan välja socialstyrelsens intyg enligt ST2015 eller ST2021.​ Alla andra kan välja att få FSL fortbildningsintyg.

​ 

Föreläsningar under kongressdagen för kursen

 

Chefsdilemman

Workshop under ledning av HR konsulter från Region Skåne. Här ska vi i smågrupper arbeta med olika vanliga personalproblem och diskutera hur chefen kan agera för att lösa problemen. 

Praktiskt ledarskap i vårdens vardag

Naomi Clyne, överläkare, docent, tidigare verksamhetschef för njursektionen i Lund, Skånes Universitetssjukhus och Institutionen Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet.

Denna föreläsning kommer att ta upp vanliga problem i vården och ge handfasta råd om hur man som ledare kan åstadkomma utveckling och förbättring inom befintliga ramar. Minskad belastning på mottagningen genom ökad kontinuitet mellan läkare – patient - sjuksköterska. Minskad belastning på akutmottagningen och bättre omhändertagande av patienter med kroniska sjukdomar genom ”subakuta” tider. Hur kan man bli av med ”diktatberget”? Föreläsningen kommer att baseras på fallbeskrivningar: ”så här kan det se ut idag” och beskriva ”alternativet”. Exemplen kommer från föreläsarens egna erfarenheter av förändringsarbete och ledarskap.

(Fördjupning: Ledarskap i sjukvården. Berättelser från vårdens vardag. Naomi Clyne. Studentlitteratur, 2022.)

Tillitsbaserad styrning och ledning i sjukvården – med blicken mot patienten

Louise Bringselius, docent vid Handelshögskolan i Sthlm.

I den samhällsvetenskapliga forskningen har tillit länge varit erkänt som nyckeln till goda resultat i både samhällen och organisationer. Det har till och med resulterat i ett nobelpris. När människor litar på varandra blir det lättare att samarbeta och man vågar testa nya idéer, berätta om misstag, visa sårbarhet. Särskilt viktigt är det att den som har makt och position vågar visar tillit till andra. I ledarskapet betyder det att vi som chefer bör vara lyhörda mot medarbetare och tro på deras förmågor, för att på så vis bygga starka relationer. Detta skiljer sig från ett synsätt där man främst hänvisar till sin formella auktoritet. I stället ger man stor frihet inom tydliga ramar och använder uppföljningen för lärande. den här föreläsningen får du lära dig grunderna i ett tillitsbaserat ledarskap.

Workshop om konflikt(hantering) 

Thomas Jordan, docent, tidigare lektor i arbetsvetenskap vid GU. Vi hamnar alla av och till i situationer där svårförenliga uppfattningar möts eller det uppstår frustration p.g.a. att man själv eller andra inte får det bemötande man önskar sig. Passet handlar om skickliga sätt att hantera sådana situationer. Thomas Jordan, som forskat om och arbetat med konflikter i över 30 år, ger en översikt över användbara strategier. Därefter använder vi forumspel för att gemensamt experimentera fram fungerande sätt att hantera en utmanande situation. Vi spelar upp en scen där ett möte mellan två personer inte går bra och alla bjuds in att ge förslag på hur man kan agera, som sedan provas ut i improviserat rollspel. 

Produktionsplanering och förbättringsarbete - hur får vi färre dagar med kaos?

Ritva Rosenbäck, PhD, Msc.

Som ledare måste du kunna hushålla med resurserna och driva igenom projekt som utvecklar och förbättrar din verksamhet. Denna föreläsning kommer att ge dig vissa tankeställare kring vårdens utnyttjande av resurserna idag. En resurs kan vara allt från pengar, tid, material, mänskligt kapital, anhörigas energi, patientens energi eller engagemang i sitt tillfrisknande osv. Målet kan vara så enkelt som att göra rätt sak, i rätt tid, vid rätt tillfälle. Eller är det att vi ska kunna ta hand om fler patienter? Ska vi se målet som att vi ska minska lidandet för patienter och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen? hos både patient och vårdpersonal, att minska antalet vårddagar, minska komplikationer, minska antalet fel som görs, förebygga sjukdom eller vad är målet egentligen?

Hur uppnår vi balans? Hur uppnår vi långsiktighet? Hur långt kan vi komma genom omsorgsfull planering och styrning? Hur kan vi jobba med förbättringsprojekt?

Ritva problematiserar detta och ger förslag utifrån sin gedigna erfarenhet genom åren där hon har arbetat i projekt kring produktionsstyrning och som chef både på Skånes universitetssjukhus och Danderyds sjukhus. Ritva har nyligen disputerat inom produktionsstyrning i vården i samband med Covid. Hon är dessutom sakkunnig i Socialstyrelsens uppdrag, dels kring dialoger om tillgänglighet och uppbyggandet av rekommendationer till arbete med produktionsstyrning.

Information

Pris:

Längd:

2000 kr

Motsv. 2 heldagar

Datum

En dag på distans + en fysisk heltidsdag på FSL kongress 24/9 2024

Kursledare

Christina Christoffersen, Bitr. Överläkare Skånes universitetssjukhus, President FSL kurs och kongress, Koncernstab HR.

Christina Christoffersen, Bitr. Överläkare Skånes universitetssjukhus, President FSL kurs och kongress, Koncernstab HR.

bottom of page