top of page

Läkarsällskapets temadag om Bastjänstgöring - ges enbart på kongressen

Svenska Läkaresällskapets (SLS) temadag om bastjänstgöring (BT)
- hög kvalitet på BT över hela landet

Idag finns BT i någon form på de flesta håll i landet och de som genomför BT har fått sin grundutbildning utanför Sverige. Under 2027 kommer vi se en stor förändring då svenskutbildade läkare blir klara med sin grundutbildning och skall genomföra ST inkl. BT enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2021:8). Det innebär förändringar avseende volymer men också varierande bakgrundskunskaper mellan olika grupper av läkare beroende på vilket land de har fått sin grundutbildning i.


Målet med denna temadag är att ta första steget mot en nationell samsyn om vilka kvalitetskrav vi skall ställa på BT-läkare och hur det skall kunna genomföras likvärdigt över hela landet.

Tid: 24 september 2024 kl. 10.30-17.00


Programansvarig; Jonas Ahl, ledamot av Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och övergripande studierektor på Skånes Universitetssjukhus


Deltagare: Representanter från SLS, Nationella vårdkompetensrådet, Socialstyrelsen, HR, universitetsrepresentanter för svensk grundutbildning, Sveriges läkarförbund, studierektorer och chefer med ansvar för BT och ST samt inte minst BT-läkare kommer att vara med under dagen.


Förbereda dig: Om du vill få det mesta ut av denna temadag, kan du med fördel sätta dig in i gällande regelverk om BT:

Föreskriften: Senaste version av HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - Socialstyrelsen


Målbeskrivningen för BT och ST: Läkarnas specialiseringstjänstgöring (socialstyrelsen.se)Temadagens struktur:


  • Workshops där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter med varandra med mål och vision att diskutera hur vi skall nå en god kvalitet på BT och att alla läkare når målen. Kan vi nå en nationell samsyn? Hur hanterar vi att läkarna kommer in i systemet med olika bakgrundskunskaper? Hur säkrar vi en tillräckligt hög lägstanivå avseende kompetens? Hur skall vi kvalitetssäkra kompetensen för ”gråblockare”? Vilka krav skall vi ställa på genomförda formativa bedömningar och slutbedömningar efter placeringar? Hur skall vi hantera yngre kollegor som inte når kompetensmålen?

  • Paneldiskussioner som avslutning på olika workshops med förhoppningen att vi tillsammans kan ta ett första steg mot samsyn hur vi når en hög kvalitet på BT över hela landet.

Information

Pris:

Längd:

2000 kr

Motsv. 1 heldag

Datum

En fysisk heltidsdag på FSL kongress 24/9 2024

Kursledare

Jonas Ahl, ledamot av Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och övergripande studierektor på Skånes Universitetssjukhus

Jonas Ahl, ledamot av Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation och övergripande studierektor på Skånes Universitetssjukhus

bottom of page