top of page

Kurs/fortbildning: Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete

Avser delmål B2 i ST enligt SOSFS 2015 samt STb2 enligt HSLF-FS 2021. Kursen är skapad i samarbete med Hälsoinriktad hälso- och sjukvård, Enheten för kunskapsstyrning.

 

Med goda levnadsvanor kan vi förebygga nästan all hjärt-kärlsjukdom och 30-40 % av all cancer. Visste du att cirka 25 % av all hypertoni orsakas av alkohol? Och efter ett akut kranskärlssyndrom kan en individ som slutar röka, börjar äta hälsosamt samt är fysiskt aktiv regelbundet redan efter sex månader minska risken för nya hjärt-kärlhändelser med 74 procent, i jämförelse med den som fortsätter att röka, vara fysiskt inaktiv och inte förbättrar sina matvanor. Att arbeta med levnadsvaneförändring som en del av behandling av kronisk sjukdom är kostnadseffektivt men ännu så länge underutnyttjat inom hälso- och sjukvården. Som läkare har vi en unik möjlighet att lyfta fram levnadsvanornas betydelse i vårdens möten. Eftersom levnadsvanorna är ojämnt fördelade mellan socioekonomiska grupper är arbete för att stärka hälsosamma levnadsvanor även viktigt för en mer jämlik hälsa. 
 

Genom denna kurs ges ST-läkare kunskap, praktiska råd och kliniska verktyg i arbetet med att uppmärksamma och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Målet efter genomförd kurs är att du som ST-läkare ska kunna:

  • vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar

  • kunna stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom och behandling.

Kursen omfattar 1 heldags arbete på distans i FSL’s digitala kursplattform, där det ingår spännande förberedelsematerial, föreläsningar samt reflektionsfrågor. Den digitala delen gör du på egen hand på valfri tid under september månad INNAN kongressen - glöm inte att få tid avbokad i ditt schema. 

Kursen fortsätter med 1 heldag fysisk träff på FSL kongress 25/9 2024 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv undervisning med föreläsningar, möjlighet till dialog, fallbeskrivningar och praktiska övningar med fokus på förändringsprat genom motiverande samtal. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut digitalt efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tester, samt inlämnad kursutvärdering.

Kursledare: Kursledare är Malin Skogström, specialist i allmänmedicin, läkare Levnadsvanemottagningen Malmö, Primärvården Skåne, medicinsk rådgivare enheten för kunskapsstyrning. Föreläsningarna ges av experter med anknytning till eller samarbete med enheten för kunskapsstyrning, Region Skåne.

​Referenser:
 

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

Introduktion till MI - Motiverande samtal om sexuell hälsa (folkhalsomyndigheten.se)

LEVA-metoden - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Fysisk aktivitet på recept - Region Skåne (skane.se)

 

Chow CK et al. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010; 121(6):750-8.

bottom of page