top of page

Kursen avser delmål a6 för ST enligt SOSFS 2015 och STa1 enligt SOSFS 2021.

Den specialistkompetenta läkaren genom denna kurs uppnå kunskap om: 

  • lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso-sjukvården och för dess personal 

  • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration 

  • uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet
     

Kursledare är Christina Christoffersen, Bitr. Överläkare, Koncernstab HR, President för FSL.

Föreläsare är Cecilia Wistrand och Linda Larsson, båda jurister, Enheten för juridik, Region Skåne. Sven Oredsson, Direktör Södra Sjukvårdsregionen, och Åsa Adolfsson, Enhetschef koncernekonomi, Region Skåne.

Kursämnen:
Juridik 1 – Inledning och allmän författningskunskap
Lagstiftning och normhierarkin, introduktion till hälso- och sjukvårdens regelverk och uppbyggnad, relevanta definitioner.

Juridik 2 – Om hälso- och sjukvårdens skyldigheter och personalens ansvar
Centrala skyldigheter, systematiskt patientsäkerhetsarbete och misstag inom vården.

Juridik 3 – Om offentlighet och sekretess
Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.
Sekretess inom hälso- och sjukvården.

Juridik 4 – Om patientjournaler
Grundläggande om personuppgiftsbehandling, journalhantering och journalföringsskyldighet enligt patientdatalagen.
Inre sekretess och yttre sekretess enligt patientdatalagen samt kvalitetsregister, kvalitetssäkring och forskning.

Juridik 5 – Tvångsvård, intyg och samverkan
Grundläggande om tvångsvårdslagstiftningen, samverkan med andra myndigheter.
Intyg i hälso- och sjukvården, framtidsfullmakter, god man och förvaltare.

Ekonomi
Ekonomistyrning och budgetprocess i hälso-sjukvård.

Hälsosjukvårdsstyrning i Sverige
Beställare, Utförare, Sjukvårdsregioner och Kunskapsstyrning.

Kursen är helt digital utan träffar och motsvarar minst 2 heldagars arbete som görs i FSL’s digitala kursplattform. Alla uppgifter görs på egen hand under kursperioden mars, april, maj. Kursen består av kursuppgifter, av förinspelade föreläsningar samt av ett pre- och ett posttest. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut efter komplettering av alla uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.

OBS! Kursen kommer endast att gå digitalt under våren 2024.

bottom of page