top of page

Kurs/fortbildning: Kommunikation med patienter och närstående

Delmål: B1 för ST2015 eller STb1 för ST2021. 

 

Att kunna kommunicera med varandra och anpassa kommunikationen utifrån omgivningens behov är centralt i läkaryrket. Med personcentrerad kommunikation och empatiskt bemötande ökar inte bara patientens tillfredsställelse med själva samtalet utan även informationsutbyte, behandlingsresultat och följsamhet. I denna kurs fokuserar vi på de särskilt utmanande samtalen som du möter i din kliniska vardag och ger dig verktyg och nya perspektiv i kommunikationen med dina patienter och deras närstående. 

 

Ämnen som berörs är bland annat att ge svåra besked, hur man kan skapa delaktighet i patientmötet, hantera konflikter, att prata med barn och deras föräldrar, utmaningar vid kognitiv svikt, metoder för att stödja patienter att hantera en förändrad livssituation, tolksamtal och närståendes roll. 

 

Kursen innehåller motsvarande 1 heldags arbete på distans i FSL’s digitala kursplattform, där det ingår spännande förberedelsematerial, föreläsningar samt tester. Den digitala delen gör du på egen hand på valfri tid under september månad INNAN kongressen - glöm inte att få tid avbokad i ditt schema. 
 

Kursen fortsätter med 1 heldag fysisk träff på FSL kongress 24/9 2024 på Malmö Arena. Där bjuds på interaktiv fysisk undervisning med föreläsningar och möjlighet till dialog och praktisk övning. Kursintyg enligt Socialstyrelsens blankett lämnas ut digitalt efter komplettering av alla kursmoment, uppgifter och tests, samt inlämnad kursutvärdering.
 

Kursledare: Viveca Missler Dahlqvist, Specialist i Allmänmedicin, Vårdcentralen Husensjö, Region Skåne. Kursen ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum (Region Skåne).
 

Referenser: 

  • ST Boken (red Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort), Studentlitteratur, 2015. Kapitel 15, Kommunikationskompetens – att skifta perspektiv, sid 247-275.

  • Patientsamtalet. Handbok i mötet mellan läkare och patient (Larsen, J-H), Studentlitteratur, 2015.

  • Communicating with seriously ill patients. Balancing honesty with empathy and hope (Back A, Arnold. R, Tulsky, J.), Cambridge University Press, 2009.

  • Textbook of palliative care communication (red Wittenberg, E.), Oxford University Press, 2015. 

  • Empati: teoretiska och praktiska perspektiv (red Bohlin, H. & Eklund, J. red), Studentlitteratur, 2013.

  • Empati: att förstå andra människors känslor. (2., [uppdaterade och utök.] utg.) (Holm, U.), Natur och kultur, 2001.

  • Skills for communicating with Patients (Silverman, J. Kurtz, S. & Draper, J.), Radcliffe Publishing Ltd, 2008.

  • Att leva med smärta: ACT som livsstrategi (R Wicksell), Natur och kultur, 2014.

  • Handlingsprogram för barn som anhöriga. Vårdriktlinjer Region Skåne. 2020.

  • Interacting with Patients’ Family Members During the Office Visit. (Folashade S. et al), American Family Physician. Volume 84, nr 7. 

Föreläsningar under kongressdagen för kursen

Att ge svåra besked

I denna föreläsning/workshop diskuteras utmaningarna med samtal om allvarlig information och olika sätt att genomföra dem med stöd av olika samtalsmetoder. Vi går igenom verktyg och samtalsmallar, visar demonstrationssamtal av en skådespelare och läkare på scenen samt involverar deltagarna i dialog om hur olika situationer kan hanteras, t ex att göra patienten delaktig i samtalet, anpassa språk och innehåll, möta olika känslomässiga reaktioner, säkerställa att patienten uppfattat informationen mm.
 

Mattias Tranberg, psykolog och forskare på Palliativt utvecklingscentrum i Lund.
Anders Danielsson, ansvarig för De nödvändiga samtalen vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund, gestaltterapeut och konsult i kommunikation och ledarskap.

Båda har lång erfarenhet av att leda kommunikationsträning för läkare och annan sjukvårdspersonal.

Motstånd

Besked om diagnos, prognos eller en behandling som inte går som det är tänkt kan vara svårt att ta emot. Det är också påfrestande för den som ska ge beskedet, eller prata med patienter och närstående om vad det innebär. Föreläsningen handlar om de inre och yttre förutsättningar och motstånd som läkare kan förväntas stöta på, och hur de kan förhålla sig till i relation till dessa situationer.
 

Mattias Tranberg, psykolog och forskare på Palliativt utvecklingscentrum i Lund

Praktiskt seminarium
Genom rollspel får du som kursdeltagare möjlighet att tillsammans pröva samtalsmetoderna som du lärt dig under kursen.

Anders Danielsson, Mattias Tranberg, Viveca Missler Dahlqvist samt m fl samtalsledare

Konflikthantering i patientsamtalet
Med en god samtalsteknik och empatiskt bemötande kan öppna konflikter oftast undvikas. Men inte alltid. Ibland svallar upprörda känslor över, vi kan fastna i argumentationer, eller så blir patienten (eller närstående) allt mer arg under mötet och riskerar att gå över gränser. I detta seminarium diskuterar vi metoder för konflikthantering och utbyter erfarenheter med varandra.

Viveca Missler Dahlqvist, Kursledare FSL Kommunikation med patienter och närstående, Specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Husensjö

bottom of page